ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน

1. การประสานงานขอเข้าศึกษาดูงาน

        โปรดประสานงานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-917064 ก่อนการเข้าศึกษาดูงานอย่างน้อย 10 วันทำการ                                                                                     


2. การเข้าศึกษาดูงาน

        วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น.


3. การทำหนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน ต้องนำส่งหนังสือขอเข้าศึกษาดูงานก่อนอย่างน้อย 10 วันทำการ โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
       

        3.1  หนังสือเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        3.2  ระบุหัวข้อ หรือ หน่วยงานที่ต้องการศึกษาดูงานให้ชัดเจน

        3.3  แจ้งวัน เวลา จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน และชื่อผู้นำคณะ

        3.4  แนบรายชื่อผู้เข้าศึกษาดูงาน

        3.5  แจ้งเบอร์ผู้ประสานงาน (มือถือ) เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

        3.6  ส่งหนังสือ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57100

        หรือ Fax  053 - 916034 และ 053 – 917049


4. การยืนยันให้เข้าศึกษาดูงาน

        4.1 เจ้าหน้าที่จะประสานการยืนยันการอนุญาตให้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.

        4.2 หากต้องการหนังสือตอบรับเข้าศึกษาดูงานอย่างเป็นทางการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยจะทำการส่งหนังสือตอบรับ
        ไปยังหน่วย งานของท่านภายใน 7 วันทำการ (ทาง e- mail หรือ โทรสาร)


5. การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        5.1 โปรดมาตามวันและเวลาที่ได้แจ้งยืนยันไว้แล้ว เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาของคณะศึกษา  ดูงานคณะอื่น

        5.2 โปรดแต่งกายให้เหมาะสมและเคารพต่อสถานที่ในขณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

        5.3 โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด

        5.4 หากต้องการให้จัดเตรียมอาหารว่าง หรือ อาหารกลางวัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
        (อัตราค่าบริการคิดตามจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน)


หมายเหตุ

1. ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิทธิ์การเข้าศึกษาดูงานแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นก่อน 

2. มหาวิทยาลัยขอไม่ประสานงานการเข้าศึกษาดูงานผ่านบริษัททัวร์ในทุกกรณี

3. มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้คณะศึกษาดูงานนำอาหารว่างมาจัดเลี้ยงภายในมหาวิทยาลัย หากต้องการจัดอาหารว่าง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นผู้จัดเตรียม

 

ปฏิทินคณะดูงาน