บุคลากร


หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์


อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
pruet@mfu.ac.th
Tel : 7173

                                                             รักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์


นายจักรพงษ์ วงศ์ใหญ่
jakkrapong.won@remove-thismfu.ac.th
tel : 7005

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวปวีณ์สุดา นุภาพ
paweesuda.nup@remove-thismfu.ac.th
tel : 7037

   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายพลเอก ศิริเวชอำนวยกิจ
poneak.sir@remove-thismfu.ac.th
tel : 7005

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายอนุวัฒน์ คำเงิน
anuwat.kha@mfu.ac.th 
tel : 7005

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวภัณฑิรา แก้วชุ่ม
phuntira.kae@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7037

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ปภพโชติ อักขะบุตร
papobchote.akk@mfu.ac.th 
tel : 7037

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


นางสาวรมณ รวยแสน
ramon.rua@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7002

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวพรพิสุทธิ์ ฤศุภร
pornpisud@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7002

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายคึกฤทธิ์ พลเยี่ยม
kukrit.pol@mfu.ac.th
tel : 7002

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววิจิตรา ชมภูรักษ์
wijittra.cho@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7064

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางอัจฉรา ชุณห์ช่วงโชติ
utchara.son@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7064

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวศุลีพร วงค์ปาน
suleeporn.won@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7064

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายศรายุธ กุนา
sarayut.kul@remove-thismfu.ac.th
Tel : 6001

พนักงานธุรการฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร


นายไชยศิริ แสนใจ
chaisiri.san@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7034

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวหนึ่งฤทัย แสงวิลัย
nuengruthai.san@remove-thismfu.ac.th 
Tel : 7034

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์