บุคลากร


หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์


อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
pruet@mfu.ac.th
Tel : 7173
รักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

นางสาวพรพิสุทธิ์ ฤศุภร
pornpisud@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7002
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา

 งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์


นายจักรพงษ์ วงศ์ใหญ่
jakkrapong.won@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7005
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นายพลเอก ศิริเวชอำนวยกิจ
poneak.sir@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7005
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นางสาวปวีณ์สุดา นุภาพ
paweesuda.nup@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7037
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นางสาวภัณฑิรา แก้วชุ่ม
phuntira.kae@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7037
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นายอนุวัฒน์ คำเงิน
anuwat.kha@mfu.ac.th 
Tel : 7005
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

ปภพโชติ อักขะบุตร
papobchote.akk@mfu.ac.th 
Tel : 7037
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


นางสาวรมณ รวยแสน
ramon.rua@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7002
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นายคึกฤทธิ์ พลเยี่ยม
kukrit.pol@mfu.ac.th
tel : 7002
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา


นายไชยศิริ แสนใจ
chaisiri.san@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7034
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นางสาวหนึ่งฤทัย แสงวิลัย
nuengruthai.san@remove-thismfu.ac.th 
Tel : 7034
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววิจิตรา ชมภูรักษ์
wijittra.cho@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7064
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางอัจฉรา ชุณห์ช่วงโชติ
utchara.son@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7064
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

นางสาวศุลีพร วงค์ปาน
suleeporn.won@remove-thismfu.ac.th
Tel : 7064
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 


นายศรายุธ กุนา
sarayut.kul@remove-thismfu.ac.th
Tel : 6001

พนักงานธุรการ