รูปแบบอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และการออกแบบตราสัญลักษณ์ "25 ปี มฟล."
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รูปแบบอัตลักษณ์ (MFU IDENTITY WORDMARK)

รูปแบบอัตลักษณ์ขององค์กรได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นการนำเสนอความเป็นตัวตนของแบรนด์ (Brand Positioning) ของมหาวิทยาลัย ที่ต่อยอดจากการออกแบบจากแนวความคิดในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมี “ดอยแง่ม” ภูเขาด้านหลังมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นจุดสังเกตุที่จดจำได้ง่าย


รูปการรวบรวมข้อมูลและระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ (Ideation)

 


รูปดอยแง่ม ภูเขาด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเติบโตขึ้นในทุกด้าน มีพัฒนาการไม่หยุดยั้งอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) โดยได้กำหนดมาในรููปแบบ “อักษรย่อ” ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอัังกฤษของมหาวิิทยาลััย ซึ่งประกอบไปด้วย

  • สัญลักษณ์ดอยแง่ม ที่แสดงออกถึงการพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  • อักษร MFU หรืือ มฟล ที่มีลักษณะโค้งมนแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรของบุคคลากรชาว มฟล.

 

 


 

 

 

 

 

รูปแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการกำหนดตัวเลข 25 เป็นตัวเลขหลักของตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด 25 ปีแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่พร้อมปรับเปลี่ยนตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังนำรูปแบบอัตลักษณ์ดอยแง่มจุดสังเกตุที่สำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาร่วมในการออกแบบด้วย ทั้งนี้ได้ออกแบบจัดวางไว้เพื่อให้สามารถใช้ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการจัดวางร่วมกับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์หลัก

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิก