การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดใช้ “ตัวตุ่น” เป็นการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ของมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่พบมากในพื้นที่ดอยแง่ม และมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมประกวดชื่อตัวตุ่น เมื่อเดือนกันยายน 2560

ชื่อที่ชนะการประกวดคือ ดิน-ดิน
โดย นายธนบัตร แก้วเงิน นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ

โดยมีความหมายว่า
ลูกแดงทองทุกคนที่จบการศึกษาแล้ว ต่างมีหน้าที่ของตนเองในการเลี้ยงชีพและมีหน้าที่รับใช้แผ่นดินเกิดของตนเองเหมือนตัวตุ่นที่ต้องขุดดินหลาย ๆ ที่เพื่อทำหน้าที่หาอาหารให้กับตัวมันและลูกของมัน คำว่า “ดิน” จึงเปรียบเสมือนหน้าที่ของเราทุกคน

ดาวน์โหลด