โครงสร้างหน่วยงาน

การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน

 1. งานสารบรรณ/ธุรการ
  • ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง, คำสั่ง, ประกาศ หนังสือสารบรรณออนไลน์ภายใน และภายนอกของหน่วยงาน
  • จัดทำหนังสือโต้ตอบภายในและภายนอกของหน่วยงาน
  • การประชุม กำหนดวัน/ เชิญประชุม/ จัดทำวาระ/ บันทึกรายงานการประชุม
  • งานเลขานุการของหัวหน้าส่วน และหน่วยงาน
  • ดำเนินการจัดทำระบบการเก็บเอกสารของหน่วยงาน
 2. งานรับโทรศัพท์
  • ให้บริการในการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์แก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • จัดทำเบอร์โทรศัพท์ภายในขนาดย่อ
  • จัดทำและเผยแพร่ตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • สรุปข้อมูลการรับโทรศัพท์ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 3. งานการเงิน
  • ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง ตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน
  • การยืม/คืนเงินทดรองจ่าย/เบิกเงินสำรองจ่ายและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่างๆ
 4. งานแผนและงบประมาณ
  • งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี โครงการและแผนงานของหน่วยงาน
  • ประสานงานดำเนินการ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
  • รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานประจำไตรมาส
 5. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  • จัดทำรายงาน และติดตามงานด้านการประกันคุณภาพ 5ส การควบคุมภายใน ความเสี่ยง
  • จัดความรู้ของหน่วยงาน รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน
 6. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์
  • จัดซื้อ/ จัดจ้าง/ ตรวจรับ/ ตรวจสอบ/ ควบคุม/ เบิกจ่าย/ ดูแลรักษา วัสดุครุภัณฑ์
 7. งานบุคลากร
  • จัดทำแฟ้มประวัติข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (ประวัติ/ การอบรม/ สัมมนา)
  • ดำเนินการประเมินผล/ บันทึก/ สรุปผล การปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงาน
 8. งานต้อนรับคณะดูงาน
  • ประสานงานวิทยากร เตรียมสถานที่ รับรองคณะดูงาน
  • จัดทำสรุปรวบรวมข้อมูล ประเมินผล ของคณะศึกษาดูงาน

 1. งานเผยแพร่ - ผลิตข่าวสาร
  • คิดประเด็น หาข้อมูลโดยการค้นคว้า/ รวบรวมข้อมูล/ เข้าร่วมกิจกรรม/ สัมภาษณ์
  • เขียนข่าว / บทสัมภาษณ์ / บทความ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำสรุปรวบรวมข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ เสนอผู้บริหาร และเก็บรวบรวมมูลค่าข่าวทางการประชาสัมพันธ์ PR Value และมูลค่าการออกอากาศ Ad Value เพื่อเป็นฐานข้อมูล และจัดทำสรุปรวมเล่มข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ
  • ประเมินผลการดำเนินงาน
 2. งานประสานงานสื่อมวลชน
  • สร้างความสัมพันธ์อันดี กับสื่อมวลชนทั้งภายในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสื่อมวลชนในภาคเหนือ
  • ประสานงานกับสื่อมวลชนในการทำข่าวประชาสัมพันธ์
  • ร่วมงานมวลชนสัมพันธ์กับชุมชน จังหวัดและสื่อมวลชนทุกแขนงภายในจังหวัด
 3. งานประชาสัมพันธ์ครบวงจร
  • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนการประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้

 1. งานถ่ายภาพนิ่ง
  • ดำเนินการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • จัดเก็บภาพลงระบบเซิร์ฟเวอร์ของส่วนประชาสัมพันธ์
  • จัดทำประมวลภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์/ Facebook 
    
 2. งานถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  • ดำเนินการบันทึกภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • จัดเก็บภาพลงระบบเซิร์ฟเวอร์ของส่วนประชาสัมพันธ์
  • ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านYouTube ช่อง MFU Connect
    
 3. งานผลิตสื่อ
  ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดังนี้
  • สื่อสิ่งพิมพ์
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าวรอบรั้วมฟล.
  • เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย
  • สื่อออนไลน์
  • Social Media (Facebook ,IG ,YouTube ,Twitter ภายใต้หัวข้อ MFU connect)
  • E-News (MFU Today ,Upcoming Events)
  • ป้ายประชาสัมพันธ์ , ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์,ป้ายโฟมบอร์ด,Pull Frame,X-Stand,สปอตวิทยุ,ดำเนินการควบคุม ดูแลติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดประชาสัมพันธ์ที่ส่วนงานรับผิดชอบ

 1. งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
  • รวบรวมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา เพื่อนำมากำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
  • จัดทำข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา เพื่อจัดทำนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง การประชาสัมพันธ์และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อออนไลน์ ฯลฯ
  • รวบรวมข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา เพื่อจัดทำนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ
  • ให้ข้อมูล ควบคุม ดูแล สื่อออนไลน์ (Website, Facebook, YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อ Admission@mfu) 
   *หมายเหตุ Website รับผิดชอบร่วมกับส่วนทะเบียนและประมวลผล
 2. งานสัมมนาครูแนะแนว
  วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ และติดตามผลงานประชุมครูแนะแนวสัญจร งานสัมมนาครูแนะแนว โดยเป็นการประชาสัมพันธ์และข้อมูลหลักสูตร การรับสมัครนักศึกษา และโครงการพิเศษต่างๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายครูแนะแนวทั่วไปประเทศ
 3. งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
  วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ และติดตามผลงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาตามจังหวัดต่างๆ โดยเป็นการประชาสัมพันธ์และข้อมูลหลักสูตร การรับสมัครนักศึกษา และโครงการพิเศษต่างๆ