บริการให้ยืมบอร์ดแดง

บอร์ดติดตัวอักษร Information (ป้ายสีแดง)

ขนาด กว้าง 60* 80 ซ.ม.

จำนวน 2 ป้าย

ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่วนประชาสัมพันธ์