ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของหน่วยงาน

ปณิธาน
สื่อสารฉับไว หัวใจบริการ ประสานมวลชน


วิสัยทัศน์
ส่วนประชาสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการสื่อสาร (องค์กร) “Excellence in Communication”


พันธกิจของส่วนประชาสัมพันธ์

  1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานรัฐ เอกชน สื่อมวลชนและชุมชน
  3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สังคมรับรู้และจดจำ
  5. สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  6. มุ่งพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นสากล