ติดต่อเรา

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6000 โทรสาร  0 5391 7049
อีเมล pr@mfu.ac.th