ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. จัดสัมมนา ‘การตลาดคอนเทนต์ออนไลน์ จะ Move on อย่างไร หลังโควิด 19’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนา‘การตลาดคอนเทนต์ออนไลน์ จะ Move on อย่างไร หลังโควิด 19’ (Digital Content Marketing for the Next Normal) วิทยากรโดย คุณสีตลา ชาญวิเศษ Head of Marketing Communication ที่ Kerry Express มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Content Marketing ให้บริษัทและผู้ผลิตสื่อชั้นนำ เช่น ThaiPBS, แฟนเพจมนุษย์ต่างวัย, แลต๊ะแลใต้ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ดร.พรรณรวี พรหมนาท รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน
.
ทั้งนี้ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งผ่านข้อมูลข่าวสารออกสู่สาธารณะ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมถึงร่วมกันจัดกิจกรรม อย่างการอบรมหรือสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และครั้งนี้ยังได้เชิญนักประชาสัมพันธ์จากภายนอก รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยหวังให้การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานประชาสัมพันธ์ในโลกดิจิทัลของนักประชาสัมพันธ์ รวมถึงการได้พบปะกันในครั้งนี้ขอให้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความร่วมมือกันในโอกาสต่อไป

ประกาศข่าว: