ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล.จัดกิจกรรมร่วมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อัพเดท ‘Digital Media Trends for the Next Normal’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม SIP & TALK : MFU MEDIA CREATOR MEETUP หัวข้อ ‘Digital Media Trends for the Next Normal’ ที่ส่งผลต่องานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลัง COVID-19 ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (PR Network) พร้อมแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์การผลิต Content ประชาสัมพันธ์ในช่วง WFH ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับตัวเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสื่อปัจจุบัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 323 อาคาร E-Park
.
โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รวบรวมเนื้อหาจากการเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายหรือเวิร์คชอปเกี่ยวกับ ‘Digital Media Trends’ มาแบ่งปันข้อมูลแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มฟล. ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัยเพื่อนำไปสู่การเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารและเนื้อหาที่เหมาะสมต่อไป เป็นต้น
.
กิจกรรม SIP & TALK จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการบรรยายหรือเวิร์คชอปจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร รวมถึงการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและกระแสสื่อปัจจุบัน
.
ในตอนท้ายของกิจกรรม ส่วนประชาสัมพันธ์ ยังได้ย้ำถึงรูปแบบการให้บริการสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. การส่งเนื้อหาข่าวและข้อมูลการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ 2. การบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 3. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 4. งานโครงการพิเศษ/ประสานงานกิจกรรม (ครบวงจร) 5. ป้าย และอุปกรณ์ที่ให้บริการ 6. รับคณะศึกษาดูงาน และ 7. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ 0-5391-6001 หรือ e-mail : pr@mfu.ac.th
 

ประกาศข่าว: