จนท. ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรเขียนข่าวเบื้องต้น ให้แก่ จนท.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการอบรม การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน จำนวน 22 คน โดยมี นายคึกฤทธิ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร) ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google meet

     ทั้งนี้ เนื้อหาการอบรมเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานข่าวของมหาวิทยาลัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข่าว ความหมายข่าว ส่วนประกอบของข่าว เทคนิคการเขียนข่าว การเลือกภาพข่าว การเลือกใช้สื่อ เพื่อสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงานออกมาเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อของหน่วยงานออกไปในวงกว้าง

     โดยในช่วงสุดท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำเวิร์คช็อป โดยให้เลือกภาพล่าสุดหรือภาพประทับใจในโทรศัพท์มือถือพร้อมเขียนคำบรรยายสั้นๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็สามารถลงมือเขียนเรื่องราวในภาพออกมาได้เป็นอย่างดี นั่นหมายถึงทุกคนก็สามารถฝึกฝนและเขียนข่าวได้เช่นเดียวกับการเขียนบรรยายภาพเหล่านี้นั่นเอง

ประกาศข่าว: