ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล.บริการวิชาการแก่เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยจัดขึ้น ในฐานะวิทยากร โดยได้บรรยายในหัวข้อ ‘การสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ดัง ซึ่งโครงการสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งเจ้าหน้าที่ด้านงานข่าวจากสถานีวิทยุ 914 ทั้งนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รวมจำนวน 30 คน ’ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล จังหวัดเชียงราย
.
กิจกรรมมีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารบนตัวสื่อหรือแพลตฟอร์มที่มีอยู่อยากหลากหลายในปัจจุบัน ทำความเข้าใจรูปแบบของเนื้อหาและการนำเสนอในแต่ละแพลตฟอร์ต ให้สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างแม่นยำมากที่สุด โดยหวังให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานด้านการสื่อสารอยู่แล้วสามารถผลิตสื่อที่สอดคล้องกับกลุ่มป้าหมายดั้งเดิมและสามารถขยับขยายกลุ่มผู้รับสารเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้เข้าอบรมที่เป็นนักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสื่อที่มีประโยชน์ต่อทั้งตนเองและงานในอนาคตต่อไป 

ประกาศข่าว: