แนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงาน ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงาน
ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  1. ผู้เข้าศึกษาดูงานจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วจำนวน 1 หรือ 2 เข็ม ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ผู้เข้าศึกษาดูงานจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และแสดงหลักฐานอีกครั้งเมื่อถึงสถานที่ศึกษาดูงาน
  3. ผู้เข้าศึกษาดูงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  4. ผู้เข้าศึกษาดูงานจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย