บริการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media

1. การเขียนข่าว / บทสัมภาษณ์ / บทความ เพื่อเผยแพร่ในสื่อและช่องทางต่างๆ  หากหน่วยงานใดต้องการฝากข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ สามารถส่งรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นขอใช้บริการ ดังนี้ 

1.1 .   การส่งเนื้อหาข่าวและข้อมูลการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

1.1.1 จะต้องส่งตัวโครงการหรือรายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ ให้ชัดเจนครบถ้วน (5W1H) โดยระบุ ดังนี้

  - Who ใคร (หน่วยงาน/ผู้บริหาร)

         - What ทำอะไร (โครงการ/กิจกรรม)

  - Where ที่ไหน (สถานที่จัด)

   - When เมื่อไร (วัน/เวลา)

   - Why ทำไม (วัตถุประสงค์)

   - How อย่างไร (การดำเนินการ/กำหนดการ)

 1.1.2 หากระบุถึงผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคคลใดๆ จะต้องมีชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งบุคคลในข่าวให้ถูกต้องและชัดเจน

 1.1.3 ในกรณีที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ควรผ่านการแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้เชี่ยวชาญให้เรียบร้อย เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่จะใช้เผยแพร่

 1.1.4 ระบุช่องทางที่ต้องการใช้เผยแพร่ข่าวสาร เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย MFU Mail, Social media

 1.1.5 ช่องทางติดต่อสำหรับการส่งข้อมูลข่าว

  - ส่งหนังสือบันทึกข้อความขออนุเคราะห์

  - ส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์พร้อมข้อมูลและภาพประกอบมายัง pr@mfu.ac.th

  - กรอกแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ตามลิงค์นี้ 

 1.1.6 ระยะเวลาในการส่งข้อมูล ควรส่งล่วงหน้าตามความเหมาะสม เช่น การรับสมัคร ควรส่งล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนขึ้นไป, การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ควรส่งก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 10 วันทำการ, หากเป็นข่าวหลังการจัดกิจกรรม ควรส่งข้อมูลโดยเร็วหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมนั้นๆ

 1.1.7 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงประธานพิธีเปิด หรือวิทยากรบรรยาย ย้ายสถานที่ หรือเลื่อนวัน-เวลาการจัดงาน ควรแจ้งให้ส่วนประชาสัมพันธ์ทราบโดยทันที ที่ฝ่ายข่าว โทรศัพท์ 7002 หรือ 7037

 1.1.8 ควรระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของผู้ที่รับผิดชอบการส่งข่าว หรือกิจกรรมนั้นๆ ในกรณีทางส่วนประชาสัมพันธ์ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

1.2 ภาพประกอบ

1.2.1 ควรเป็นไฟล์ภาพประเภท .Jpeg หรือ .Png ที่มีขนาดใหญ่พอสมควร ความละเอียดอย่างน้อย 1 MB ขึ้นไป

1.2.2 ควรเป็นภาพที่มีคุณภาพดี มีความชัดเจน มีองค์ประกอบสวยงาม

1.2.3 ภาพประกอบจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือสื่อถึงการจัดกิจกรรมนั้นๆ ได้ชัดเจน

1.2.4 จำนวนภาพ ควรส่งภาพที่คัดสรรแล้วประมาณ 5-15 ภาพ (หรือมากกว่า) เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพที่มีความสวยงามและเหมาะสมที่สุด

1.2.5 ควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพหรือการส่งภาพที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ (ยกเว้นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพระบรมวงศานุวงค์) ตลอดจนภาพของพระภิกษุ เพื่อความเหมาะสมเมื่อนำมาจัดวางในตำแหน่งต่างๆ บนพื้นที่ข่าว

1.2.6 ภาพประกอบ สามารถส่งได้ทางอีเมล์  pr@mfu.ac.th