บริการถ่ายภาพ

รายละเอียดการขอใช้บริการบันทึกภาพ

1. ระบุชื่องาน สถานที่ วัน เดือน ปี และเวลา การแต่งกาย กรณีงานนอกสถานที่หากมีรถรับส่ง ควรระบุเวลาขึ้นรถและจุดบริการรถรับส่ง

2. ระบุชื่อผู้ประสานงานหลัก ที่สามารถติดต่อสอบถามได้ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

3. หากเป็นกิจกรรมที่มีการจัดต่อเนื่องหลายวัน ควรระบุวันเวลาที่ให้ต้องการช่างภาพเข้าทำการบันทึกภาพ

4. กรอกแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์บันทึกภาพนิ่ง/ ภาพเคลื่อนไหว