เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร KM เรื่องกระบวนการจัดทำสื่อวิดีโอเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่องกระบวนการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้น ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 4 อาคาร E4 โดยมี นายคึกฤทธิ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ให้แก่เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์บริการวิชาการ ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการทำงานผลิตคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เผยแพร่แบบออนไลน์

     ทั้งนี้ มีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ

     - แนวคิดและการเตรียมตัวเบื้องต้นในการผลิตวิดีโอ

     - การวางกรอบการทำงาน และขั้นตอนการดำเนินงาน

     - การวางโครงเรื่อง (Script) และการจัดทำตารางการถ่ายทำ

     - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานจริง ในงานวิดีโอรูปแบบต่างๆ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และตอบข้อซักถาม

     - แนวทางเบื้องต้น เกี่ยวกับ Art Direction

     - ให้คำแนะนำ แนวทางปรับปรุงและแก้ไข ผลงานจริงของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการ

ประกาศข่าว: