ส่วนประชาสัมพันธ์ระดมสมองกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานสอดคล้องแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ระหว่างวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์จัดประชุมระดมสมองจัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนประชาสัมพันธ์ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) โดยมี อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการสัมมนา ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น อ.เชียงของ จ.เชียงราย

อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 – 2569) (ฉบับใหม่) ดังนั้นส่วนประชาสัมพันธ์ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยส่วนประชาสัมพันธ์จะยึดแนวปฏิบัติจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนสนับสนุนด้านการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ภาระกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางที่ดี ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอก ด้วยการนำแผนการดำเนินงานและการกำหนดกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งการประชุมระดมสมองในครั้งนี้จะทำให้เกิดแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ของส่วนประชาสัมพันธ์ในระยะเวลา 3 ปีเป็นอย่างน้อย
 

ประกาศข่าว: