ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

อธิการบดีให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ ติดตามรายวิชา Anti-Corruption

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล) ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา โดยมี รองศาสตราจารย์วรางคณา จันทร์คง เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ เป็นผู้นำคณะเพื่อพิจารณาติดตามการดำเนินงานตามหลักสูตรอุดมศึกษา:วัยใส ใจสะอาด ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัลป์ กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำรายวิชา Anti-Corruption (การต่อต้านการทุจริต) และอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคม พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาจากองค์การบริการ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ได้เข้าให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการฯ ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ

อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า มฟล. มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชาที่จะสอนให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่ใช่แค่ในประเทศแต่จะต้องเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ที่ มฟล. เราสอนให้นักศึกษาคิด และนำเสนอสิ่งที่พวกเขาคิดว่าดีและจะเสริมสร้างการเรียนรู้ของเขา นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำงานของมหาวิทยาลัยตลอดเวลา อย่างเช่นการประเมินคุณภาพการสอน การร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่ มฟล. เราเปิดโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทุกระดับ จึงทำให้เรามีหลักสูตรที่ดี เข้าถึงความต้องการของนักศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามการทำงานของหลักสูตร: วัยใส ใจสะอาด ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

ประกาศข่าว: