ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา รมว.อว.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศข่าว: