ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร “การเขียนข่าวและบทความ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเขียนข่าวและบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. หรือ ห้องสมุด เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเขียนข่าวเบื้องต้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ในงานเขียนในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ กล่าวเปิดการอบรมและร่วมรับฟังการอบรมในครังนี้ด้วย  ซึ่งทีมวิทยากรจากส่วนประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นางสาวรมณ รวยแสน ร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องการเขียนข่าวเบื้องต้น คุณค่าข่าวและทำไมต้องเขียนข่าว ด้านนายคึกฤทธิ์ พลเยี่ยม พูดคุยในหัวข้อการเขียนบทความเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในงานเขียนประเภทต่างๆ โดยในช่วงท้ายได้มีการเวิร์คช็อปการเขียน หัวข้อแรกคือ เขียนเรื่องราวจากภาพประทับใจในโทรศัพท์มือถือของแต่ละคน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนสามารถเขียนถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างดี และหัวข้อที่สอง ให้ทุกคนถ่ายภาพภายในห้องสมุดและนำมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวภายใน 15 นาที ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็สามารถทำสำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีศักยภาพในการเขียนถ่ายทอดเรื่องราว เพียงแต่ต้องกล้านำออกมาใช้ให้เหมาะสม และนำหลักการไปใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำไปใช้ในงานของตนเองได้

ประกาศข่าว: