ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมชี้แจง ITA เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนทะเบียนและประมวลผล ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้พนักงานทุกคน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้รับบริการอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อันจะส่งผลต่อภาพรวมในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามไปด้วย

ประกาศข่าว: