ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายในจัด KM ให้ความรู้ด้าน ITA

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายในจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) พร้อมทั้งดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  

ประกาศข่าว: