ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

26 สิงหาคม 2562 นี้ มฟล. เริ่มใช้มาตรการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์กวดขันวินัยจราจร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดระเบียบด้านการจราจร และความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความปลอดภัย ของทั้งบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยจะเริ่มใช้มาตรการต่าง ๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2562 ลงนามโดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีข้อปฏิบัติ เบื้องต้น ดังนี้

 1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติดังนี้
  1. ผู้ขับขี่ต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบกตามกฎหมาย
  2. ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด
  3. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคัน ต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) และชำระภาษีประจำปี ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
  4. ผู้ขับขี่ต้องจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด และไม่จอดรถกีดขวางการสัญจรอันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ห้ามจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นที่ห้ามจอดตามกฎจราจร เช่น พื้นที่กำหนดเส้นขาว-แดง หรือ เส้นขาว-ดำ เป็นต้น
  5. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องส่งหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  6. ห้ามขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์เกิน 2 คน
  7. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์
 2. ในกรณีที่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ให้มีมาตรการดังนี้
  1. กรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีประกันภัยบุคคลที่สาม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) และชำระภาษีประจำปี ให้เป็นปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติการออกบัตรผ่านเข้าและออกมหาวิทยาลัย
  2. กรณีการสอนรถกีดขวางการจราจร หรือไม่จอดในที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือการจอดรถอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน มหาวิทยาลัยจะดำเนินการล็อคล้อหรือเคลื่อนย้ายรถ โดยมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้ งสิ้น
  3. กรณีผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1.5 และข้อ 1.6 และข้อ 1.7 ตามประกาศฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นหยุดการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนเส้นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย
  4. การมีบุคลากรที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้มีมาตรการดังต่อไปนี้
   • การกระทำผิดครั้งที่ 1 ไม่มีหนังสือตักเตือนที่ลงนามโดยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยการจราจรถึงผู้กระทำความผิด
   • การกระทำผิดครั้งที่ 2 ให้มีหนังสือแจ้งเตือนที่ลงนามโดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและวินยัการจราจรถึงผู้กระทำผิด
   • การกระทำผิดครั้งที่ 3 ให้มีหนังสือตักเตือนที่ลงนามโดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ถึงผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำความผิด และมีหนังสือถึงส่วนการเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นข้อมูลในประวัติการทำงาน
  5. กรณีนักศึกษาที่ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ถือว่าผิดกระทำผิดวินัยและได้รับโทษตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
  6. กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสำคัญในการนำรถมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย
 3. ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือว่าคำวินิจฉัยของประธานกรรมการนั้นถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศข่าว: