ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

รายวิชาใหม่ MFU Character อัตลักษณ์ความเป็นแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดตัวรายวิชาใหม่ล่าสุด ความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU Characterรหัสวิชา MFU 333 ซึ่งเลขสามสามสามนั้น มาจากเลขที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดเชียงราย โดยจะเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย และจะเริ่มการเรียนการสอนเป็นปีแรกในภาคการศึกษาต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้เปิดภาคเรียนในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

     รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า แท้จริงแล้วรายวิชานี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย แต่เป็นแนวคิดที่ปลูกฝังอยู่ในตัวของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นแรก ซึ่งนักศึกษาของ มฟล. จะมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยแนวคิดการสร้างบัณฑิตให้ถึงพร้อมทั้งการสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม ที่ได้มีการวางรากฐานจากแนวคิดของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

      “สำหรับปีการศึกษา 2562 นี้เรามีสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของเรา แต่เป็นเรื่องที่เราจะประกาศตัวเองให้ชัดเจน ก็คือการจัดการเรียนการสอนในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือ General education เป็นกลุ่มรายวิชาที่สามารถวัดได้อย่างรอบด้าน เราได้จัดรายวิชาใหม่ขึ้นมาเรียกว่า MFU character หากถามว่าคนที่จบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมีคุณลักษณะอย่างไร ในการแสดงตัวตนหรือเป็น branding ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันเป็นที่มาในการจัดรายวิชานี้ขึ้น จริงๆ แล้วความเป็น MFU character ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพียงแต่ในปีการศึกษาใหม่นี้ เราได้รวบรวมให้ทุกอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการวัดผลทางการศึกษา ซึ่งอาจไม่ได้ให้เป็นเกรด หรือว่าเป็นลำดับของผลการเรียนรู้ แต่เป็นเรื่องของการผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเรามองว่านักศึกษาที่นี่ นอกจากหลักการสำคัญหรือนอกจากเก่งในเรื่องของทักษะด้านวิชาการและด้านภาษาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งคือวัฒนธรรมของความเป็นแม่ฟ้าหลวงหรือ MFU character เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากปลูกฝังไว้ในตัวนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงไปของโลกภายนอก เพื่อจะเตรียมความพร้อมไปสู่สิ่งที่ทั่วโลกกังวลกันก็คือ Disruptive world ถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้ว คิดว่าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ก็คือเตรียมบัณฑิตของเราก่อนออกไปสู่โลกการทำงาน ให้มีความพร้อม รายวิชา MFU character จึงเป็นรายวิชาที่รวบรวมทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะต่างๆ รวมถึงกิจกรรมสำคัญ ที่เชื่อว่ามีความสำคัญต่อโปรไฟล์ของบัณฑิตแต่ละคน ปลูกฝังเขาในทุกๆ ด้าน นอกเหนือไปจากในการเรียนเรื่องของวิชาการเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นปีการศึกษาใหม่นี้ นักศึกษาใหม่ทุกคนจะมีรายวิชาใหม่เกิดขึ้นที่ชื่อว่า MFU character เพื่อเป็นการปลูกฝังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้บัณฑิตของเราพร้อมออกไปสู่โลกการทำงาน และเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป” รศ.ดร.ชยาพร กล่าว

ประกาศข่าว: