ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนสารบรรณฯ จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเลขานุการสำนักวิชา หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: crp-ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้อง E4A-515 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเลขานุการสำนักวิชา หน่วยงานสนับสนุน โดยมีนางสาวสุวิมล นางแล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงในการใช้จ่ายงบประมาณกลาง ของส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ในปีงบประมาณ 2565 ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกและกิจกรรมสาธารณะ และค่าไปรษณีย์และขนส่ง การเสนอเอกสารเพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่ายโดยสรุปกรอบอำนาจของผู้บริหารให้หน่วยงานได้รับทราบ รวมทั้งกฎหมายกับการทำงาน ขั้นตอนการเสนอบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับหน่วยงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541 ที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจ รักษาการแทน และ ปฏิบัติการแทน แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ของหน่วยงาน และการทำงานในระบบ MFU e-Office เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื้อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้

ประกาศข่าว: