ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนสารบรรณฯ ประชุมชี้แจ้งด้านงบประมาณสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงาน

หมวดหมู่ข่าว: crp-ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมแม่สาย ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ โดยนางสาวสุวิมล นางแล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานภายในส่วนงาน ในด้านแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ทั้งงบประมาณภายใน และงบประมาณกลางที่ส่วนงานรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศข่าว: