ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

บุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งาน MFU e-Office เตรียมความพร้อมเปิดระบบ 1 พ.ย.นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์จัดการอบรมการใช้ระบบสารบรรณออนไลน์รูปแบบใหม่ MFU e-Office โดยเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะเทคนิคการใช้งานเพิ่มเติม

MFU e-Office  จะช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณภายในมหาวิทยาลัย รองรับการทำงานของผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานแทนการใช้กระดาษ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการสร้างเอกสารด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปจนจบกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทรัพยากร มีความรวดเร็วในการทำงาน และสอดคล้องตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยจะเปิดระบบให้บุคลากรเข้าใช้งานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และจะปิดระบบเก่าในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยในระหว่างนี้แต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้เริ่มทยอยทดลองใช้งานเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับระบบใหม่นี้

โดยในการอบรมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์และส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ โดยประเด็นที่น่าสนใจจะถูกนำไปวิเคราะห์ เสนอ และปรับปรุงระบบเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

บุคลากรศึกษาข้อมูลการใช้งานที่: https://bit.ly/MFUeOffice

ประกาศข่าว: