ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

อธิการบดี มฟล. แสดงเจตจำนงในการใช้งานระบบสารบรรณออนไลน์รูปแบบใหม่ "MFU e-Office"

หมวดหมู่ข่าว: crp-ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประกาศแสดงเจตจำนงในการใช้งานระบบสารบรรณออนไลน์รูปแบบใหม่ MFU e-Office ในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ

อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยโดยส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบสารบรรณออนไลน์ (MFU e-Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณภายในมหาวิทยาลัย รองรับการทำงานของผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานแทนการใช้กระดาษ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการสร้างเอกสารด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปจนจบกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทรัพยากร มีความรวดเร็วในการทำงาน และสอดคล้องตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยจะเปิดระบบให้บุคลากรเข้าใช้งานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และจะปิดระบบเก่าในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

บุคลากรศึกษาข้อมูลการใช้งานที่: https://bit.ly/MFUeOffice

ประกาศข่าว: