ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการยืนยันรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมติ ครม. ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการเยียวยานักศึกษา ข่าวเด่น

แนวปฏิบัติการยืนยันรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมติ ครม. ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับการศึกษา

♦ นักศึกษาไทยทุกคน ทุกระดับต้องเข้าระบบ reg.mfu.ac.th เพื่อแจ้งความประสงค์ ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์

♦ ตรวจสอบวันและเวลาที่กำหนดให้นักศึกษาแต่ละสำนักวิชา/ชั้นปี เข้าระบบลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา bit.ly/กำหนดการเข้ายืนยันสิทธิ์

♦ ประกาศ มฟล. มาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2564 bit.ly/ประกาศเยียวยานักศึกษา

♦ กรณีนักศึกษาที่กู้ กยศ. หรือทำเรื่องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา  ต้องเข้าระบบ reg.mfu.ac.th เพื่อแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนค่าเทอมตามมติ ครม.

หมายเหตุ:

1. หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด ให้เข้าอีกครั้งเวลา 17.00 น. ในวันที่ได้สิทธิ์จนถึงเวลา 08.29 น. ของวันถัดไป

2. เมนูระบบยืนยันสิทธิ์ลดหย่อนค่าเทอมจะปรากฎขึ้นในระบบ reg.mfu.ac.th ของนักศึกษาเมื่อถึงเวลาที่ได้ประกาศไป และจะหายไปเมื่อสิ้นสุดเวลา

3. หากนักศึกษาไม่สามารถทำรายการได้ตามข้อ 1 ระบบจะเปิดอีกครั้ง (ครั้งสุดท้าย) ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00-23.59 น.

 

 

ประกาศข่าว: